Polityka prywatności

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE STRONY INTERNETOWEJ, KONTAKT Z FUNDACJĄ

Administratorem Strony Internetowej, a przez to także Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli Fundacja Zielona Przyszłość z siedzibą w Poznaniu (61 – 568 Poznań) przy ul. Wierzbięcice 44A lok. 21B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000958579, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7831853275, REGON: 521448875 (dalej: Fundacja).

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@fundacjazielonaprzyszlosc.pl lub pisemnie na adres Fundacji.

II. ŹRÓDŁO POZYSKANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z funkcjonowaniem strony internetowej informujemy, że Państwa Dane osobowe w postaci: mających zdolność identyfikacji danych teleinformatycznych w szczególności w postaci identyfikatorów urządzeń – plików cookies pozyskujemy wyłącznie od Państwa.

W związku z korzystaniem przez Państwa z funkcjonalności strony internetowej możliwe jest także przetwarzanie przez Fundację podanych przez Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, co ma miejsce w związku z korzystaniem przez Państwa z udostępnionego na stronie internetowej formularza kontaktowego.

Administrator w zakresie danych osobowych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej nie pozyskuje Państwa danych osobowych z innych źródeł. Wskazujemy, że podanie przez Państwa przedmiotowych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne, w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności. W przypadku ich niepodania realizacja powyższego celu jak i celów określonych poniżej nie będzie możliwa.

Nadmieniamy, że jeśli chodzi o dane osobowe przetwarzane przez Fundację w związku z prowadzeniem jej działalności innej niż funkcjonowanie strony internetowej, to wyjaśniam, że szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w odrębnym dokumencie – klauzuli informacyjnej.

 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej oraz korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej są przetwarzane przez Fundację w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub więcej z poniższych przepisów:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej Fundacji, w szczególności umożliwienia Państwu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programów i kampanii prowadzonych przez Fundację;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w celu umożliwienia Państwu kontaktu z Fundacją za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym pozyskania szczegółowych informacji dotyczących programów i kampanii prowadzonych przez Fundację, zgody – w celu przekazania Państwa danych naszym partnerom handlowym i umożliwienia Państwu wzięcia udziału w realizowanych przez Fundację lub jej partnerów handlowych inicjatywach, programach, eventach, spotkaniach oraz zapoznania się z ofertą produktów i usług naszych partnerów handlowych, co obejmuje zwłaszcza kontakt telefoniczny, a także może obejmować przesłanie Państwu takiej informacji na wskazany adres korespondencyjny, kontakt telefoniczny lub SMS;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania;
 • 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu realizacji celów statutowych Fundacji, realizacji zawartych umów, w celach statystycznych i szkoleniowych, w celu stałego podnoszenia jakości realizowanych kampanii oraz świadczonych usług, w tym poprzez tworzenie i rozwój wspierających działalność Administratora programów komputerowych, w tym także opartych na systemie sztucznej inteligencji, a także w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi, a także w celu marketingu własnego lub naszych partnerów handlowych.

Administrator nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Administrator poinformuje Państwa o dodatkowych celach i wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa Administrator uprzednio zapyta Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w nowym celu, jeśli zgoda taka będzie niezbędna do przetwarzania danych w nowym celu.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane osobowe przekazujemy:

 • podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa do pozyskania od nas Państwa danych lub ich przetwarzania oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi;
 • naszym partnerom handlowym, z którymi współpracujemy w związku funkcjonowaniem strony internetowej, w tym dostawcom treści, dostawcom infrastruktury informatycznej i programistycznej, dostawcom usług IT związanych z funkcjonowaniem strony internetowej;
 • naszym partnerom handlowym w związku ze zleconymi przez Fundację działaniami realizowanymi w naszym imieniu, w szczególności dostawcom niezbędnych usług, w tym zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi informatyczne i programistyczne, podmiotom obsługującym systemy oraz urządzenia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową na zlecenie Administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, w przypadku zaistnienia konieczności wystosowania do Państwa korespondencji innej, niż mailowa, innym kontrahentom Administratora, w zakresie w jakim wynika to z realizacji zawartej umowy, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celach związanych z realizacją programów i kampanii prowadzonych przez Fundację w tym na przekazanie Państwa danych naszym partnerom handlowym w związku z chęcią wzięcia udziału w realizowanych przez Fundację lub jej partnerów handlowych inicjatywach, programach, eventach, spotkaniach lub zainteresowaniem ofertą produktów i usług naszych partnerów handlowych Państwa dane mogą zostać przekazane naszym partnerom handlowym będącym przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej lub telemarketingu.

V. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE PRAWA

Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem w drodze mailowego lub pisemnego oświadczenia przesłanego na wskazane wcześnie dane Administratora.

Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania.
 • Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi.

Skorzystać ze swoich uprawnień mogą Państwo wykorzystując drogi kontaktu wskazane uprzednio.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa Dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o cel i podstawę prawną ich przetwarzania:

 • okres ważności plików cookies – zgodnie z polityką cookies.
 • okres, na jaki została przez Państwa udzielona zgoda;
 • okres realizacji przez Fundację danej kampanii oraz celów statutowych;
 • okres przez jaki Fundacja współpracuje z jej partnerami handlowymi w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu, zgodnie z zawartymi umowami i w związku z udzieloną przez Państwa zgodą;
 • okres przez jaki tworzone i rozwijane są wspierające działalność Administratora programy komputerowe, w tym także oparte na systemie sztucznej inteligencji,
 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas lub konieczność wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych;
 • okres, który jest niezbędny do obrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa Dane osobowe zostaną przez Administratora trwale usunięte.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej i korzystaniem z niej przez użytkowników przetwarza dane osobowe w większości przypadków na terenie Polski, z uwagi na realizowaną współpracę z partnerami handlowymi, wykorzystywane oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną Fundacja może przekazywać Państwa dane poza Polskę oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej kwestii wskazujemy, iż podejmujemy działania mające zapewnić bezpieczeństwo, integralność oraz nienaruszalność przekazywanych danych osobowych stosując różne mechanizmy ochronne, w szczególności realizując współpracę z takimi kontrahentami w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej i korzystaniem z niej przez użytkowników nie są przez nas profilowane, ani w żaden inny sposób nie są w oparciu o te dane podejmowane w stosunku do Państwa jakiekolwiek decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

 

IX. . ZMIANA DOKUMENTU

W celu zapewnienia, iż niniejszy dokument spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niego zmian w dowolnym czasie. Jeśli będzie to konieczne poinformujemy Państwa o wprowadzanych zmianach.© Fundacja Zielona Przyszłość. All rights reserved.