O nas

Misja Fundacji
Misją Fundacji Zielona Przyszłość jest realizowanie swoich celów poprzez szereg działań edukacyjnych i promocyjnych. Priorytetem jest dla nas promowanie odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznego stylu życia. W naszej działalności wspomagamy projekty i inicjatywy proekologiczne, które poszerzają wiedzę ludzi w zakresie ochrony środowiska.

Kim jesteśmy?

O Fundacji
Zielona Przyszłość to prężnie rozwijająca się fundacja związana z ochroną środowiska. Misją fundacji jest szerzenie świadomości ekologicznej oraz wdrażanie swymi działaniami alternatywnych – odnawialnych źródeł energii.

Celami Fundacji są przede wszystkim:

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat OZE na terenie kraju i za granicą;
 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • promowanie nowoczesnych źródeł energii i proekologicznej energetyki;
 • wspieranie form współpracy międzynarodowej w kierunku rozwijania OZE
 • organizowanie eventów związanych z promowaniem alternatywnych źródeł energii;
 • profesjonalnych szkoleń z zakresu alternatywnych źródeł energii;
 • zrzeszanie organizacji działających na rzecz promocji alternatywnych źródeł energii;
 • działanie na rzecz promowania w społeczeństwie ‘’zielonej energii’’;
 • upowszechnianie rozwoju nowoczesnych, proekologicznych technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii;
 • zwiększanie świadomości społecznej w zakresie wartości i potencjału OZE.

Realizujemy nasze cele poprzez szereg podejmowanych działań:

 • organizujemy lub finansujemy różnego rodzaju akcje i kampanie związane z działaniami proekologicznymi
 • wspieramy organizacyjnie, finansowo lub rzeczowo działania podmiotów oraz organizacji zgodnych z naszą ideą;
 • prowadzimy warsztaty, spotkania, happeningi, działania szkoleniowe i edukacyjne, seminaria, wykłady, konferencje, prezentacje, wystawy, konkursy, eventy i koncerty;
 • organizujemy punkty doradztwa organizujemy wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne i edukacyjne;
 • prowadzimy i finansujemy działalność wydawniczą, filmową i multimedialną, w tym wydajemy książki, czasopisma, broszury, wydawnictwa specjalne i nośniki elektroniczne;
 • prowadzimy stronę www, dzięki której podejmowanie działań związanych z realizacją celów jest łatwiejsze współpracujemy z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju i za granicą;
 • organizujemy i przeprowadzamy szkolenia dla przyszłych wolontariuszy oraz szkolenia związane z realizacją celów Fundacji;
 • wdrażamy i realizujemy projektów międzynarodowych;
 • inicjujemy i finansujemy formy działalności służące celom Fundacji,
 • podejmujemy różnorodne działania służące pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych Fundacji;
 • udzielamy wsparcia, w tym finansowego, podmiotom, organizacjom oraz inicjatywom prowadzącym działalność zbieżną z celami i zadaniami statutowymi Fundacji;
 • edukujemy oraz realizujemy programy w zakresie profilaktyki prozdrowotnej;
 • upowszechniamy wszelkie formy zdrowego trybu życia;
 • podejmujemy wiele innych działań sprzyjających oraz umożliwiających realizację celów i zadań statutowych Fundacji;


© Fundacja Zielona Przyszłość. All rights reserved.