Dofinansowania na fotowoltaikę

Tekst dotyczący dotacji i dofinansowań. coś o wyborze. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mój prąd

O programie:

Mój Prąd to już kultowy program rządowy, cieszący się ogromną i niesłabnącą popularnością od 2019 roku. Z tego powodu doczekał się już 4 naboru i wciąż się rozwija wprowadzając korzystne zmiany dla potencjalnych uczestników. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z udziałem odnawialnych źródeł energii na terenie Polski.

Dla kogo jest program?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

 Na co można otrzymać dotację?

 Są różne elementy, na które można przeznaczyć dotację. Poniżej lista:

 • zakup, dowóz i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup, dowóz i montaż urządzeń do magazynowania energii lub magazynowania ciepła,
 • zakup, dowóz i instalację systemów do zarządzania wytworzoną energią.

Warto dodać, że można wnioskować o środki na inwestycje sprzężone (np. fotowoltaika z magazynem energii) jak i oddzielne – np. tylko na instalację PV lub tylko na magazyn energii. Co więcej, o dotację na nowe elementy programu (magazyny ciepła/energii oraz systemy zarządzania) mogą wnioskować Ci, którzy skorzystali już z dotacji w poprzednich edycjach.

Jakie konkretnie urządzenia urządzenia do magazynowania energii – elektrycznej lub cieplnej obejmuje program?

 • zasobniki do ciepłej wody użytkowej (tj. bojlery) posiadające grzałkę lub sprzężone z kotłem elektrycznym czy pompą ciepła,
 • bufory ciepła do fotowoltaiki z wbudowaną grzałką lub bufory współpracujące z piecem elektrycznym lub pompą ciepła,
 • pompy ciepła – z przeznaczeniem do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (tj. ze zintegrowanym lub dodatkowym zasobnikiem do c.w.u).

Jeśli chodzi o magazynowanie bezpośrednie energii elektrycznej, dotacja obejmuje magazyn energii (akumulator) o pojemności nie mniejszej niż 2 kWh, którego cena za 1 kWh nie przekracza 4.000 zł.

Środki z Mój Prąd można otrzymać również na systemy zarządzania energią HEMS/EMS – przy czym warunkiem otrzymania wsparcia jest zakup magazynu ciepła lub energii.

Jaką kwotę można otrzymać?

Wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych elementów.

Zgodnie z nowymi zasadami, osobom, które nie skorzystały jeszcze z żadnej dotacji na tę konkretną instalację PV, przysługują następujące kwoty:

Wyłącznie na instalację PV – do 4.000 zł.

Na instalację PV sprzężoną z innym elementem – do 5.000 zł.

Na magazyn ciepła – do 5.000 zł.

Na magazyn energii – do 7.500 zł.

Na system zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS) – do 3.000 zł. Dotacja na to rozwiązanie jest jednak uzależniona od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

Maksymalna, łączna wysokość dotacji dla osób, które nie skorzystały z innej formy dotacji nie może przekroczyć 20.500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Wnioski o dotację mogą składać także osoby, które otrzymały wsparcie w poprzednich edycjach. Według informacji NFOŚiGW mogą one dostać dodatkowo 2.000 zł do instalacji, a oprócz tego środki na magazyny energii, ciepła i EMS zgodnie z powyższą listą dofinansowań.

Maksymalna wysokość dotacji dla osób, które otrzymały już wsparcie na mikroinstalację z innego programu, nie może przekroczyć 17.500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy naboru:

 Nabór wniosków do 4.0 edycji rozpoczął się 15.04.2022 i potrwa do wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na tą edycję. Wniosek należy złożyć elektronicznie przez stronę: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Warunki skorzystania z dotacji, uwagi:

 • Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020r.
 • Dofinansowania udziela się na instalacje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Za instalacje zakończone uznaje się przedsięwzięcie, w którym:
 • za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie – dokonano zapłaty w całości;
 • wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione;
 • dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji;
 • Dotacja nie przysługuje na rozbudowę istniejącej instalacji
 • Dotacji nie można łączyć z innymi programami, ale można połączyć z ulgą termomodernizacyjną
 • Dotacja jest bezzwrotna, ale składając wniosek w programie “Mój Prąd” potencjalny beneficjent zobowiązuje się do utrzymania dotowanej instalacji słonecznej przez co najmniej 3 lata w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 2) PP Mój Prąd na lata 2019 – 2020 oraz przez co najmniej 5 lat w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 1) PP Mó Prąd na lata 2021-2023

Agroenergia

O programie:

Agroenergia to program skierowany dla rolników mający na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym

Dla kogo jest program?

Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne lub prawne, będące właścicielami lub dzierżawcami użytków rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów. Z tym, że działalność rolnicza na posiadanym gospodarstwie musi być prowadzona minimum przez rok przed złożeniem wniosku o dotację.

Jaką kwotę można otrzymać i na co należy ją przeznaczyć?

Nabór wniosków w tej edycji został podzielony na dwie części.

W ramach pierwszej z nich można otrzymać bezzwrotną dotację na przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe od 10 do 50 kW, pompy ciepła i magazyny energii. Kwota dotacji może wynieść od 13-20% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 25 0000 złotych przy mocy od 30 do 50 kW i nie więcej niż 15 000 złotych przy mocy od 10 do 30 kW. Dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych można otrzymać także na instalację hybrydową, łączącą np. fotowoltaikę z pompą ciepła.

Druga część natomiast dotyczy biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych o mocy do 500 kW. W drugiej części programu dofinansowanie w formie pożyczki może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych, a dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych.

Środki otrzymane w programie należy przeznaczyć na zakup, montaż, uruchomienie i odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej lub komponenty, materiały, narzędzia i wynagrodzenie monterów – ekspertów od dostawcy fotowoltaiki.

Termin naborów:

Nabór trwa już od 1 października ubiegłego roku i potrwa do wyczerpania budżetu na tą edycję.Wnioski można składać do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wiadomo też, że łączna pula środków w tej edycji programu to aż 200 milionów złotych.

Warunki skorzystania z dotacji, uwagi:

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić kilka warunków. Oto lista rzeczy, o których należy pamiętać przed złożeniem wniosku:

 • Najpierw złóż wniosek do programu, a dopiero potem podpisz umowę z firmą fotowoltaiczną.
 • Pamiętaj, że możesz wystąpić o dotację tylko i wyłącznie na nową instalację, a nie na rozbudowę lub modernizację już istniejącej.
 • Wszystkie panele fotowoltaiczne, podzespoły i inne elementy instalacji muszą być nowe.
 • Musisz korzystać ze swojej nowo powstałej instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła lub magazynu energii przez minimum 3 lata od uruchomienia i podłączenia do sieci energetycznej.
 • Dotacji z programu Agroenergia nie można łączyć z innymi formami dofinansowania fotowoltaiki, np. Mój Prąd 3.0, Czyste Powietrze czy lokalne programy wsparcia.
 • Ulga termomodernizacyjna nie wyklucza udziału w programie i możesz z niej skorzystać.

Stop smog

O programie:

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza, a także poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najbiedniejszych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo jest program?

Program został stworzony dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawcą może być więc gmina, powiat, związek międzygminny oraz związek metropolitalny w województwie śląskim.

Jaką kwotę można otrzymać i na co należy ją przeznaczyć? 

Kwota zależy od wielkości gminy:

 • Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
 • Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
 • Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł

Zakres programu to  z kolei realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

 • Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • Termomodernizacji
 • Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
 • Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Termin naborów:

Nabór rozpoczął się 31 marca 2021 roku, a porozumienia na współfinansowanie zawierane będą do 2024 roku. 


Program Energia Plus:

O programie:

Celem tego projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dla kogo jest program?

W ramach tego programu na dofinansowanie mogą liczyć osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy  w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

O dofinansowanie mogą się zatem ubiegać:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W dokumentach regulujących zasady udzielania dotacji nie zawarto żadnych ograniczeń związanych z wielkością podmiotu biznesowego.

Jaką kwotę można otrzymać i na co należy ją przeznaczyć?

 • Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 754, 00 mln zł
 • Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – o,oo zł (alokacja wyczerpana w I i II naborze wniosków)

   

  Dofinansowanie należy przeznaczyć na zakup i montaż odnawialnego źródła energii np. pompy ciepła lub instalacji fotowoltaicznej.

  Termin naborów:

  Aktualny nabór w programie priorytetowym Energia Plus 2022 rozpoczął się 01.04.2022 roku i potrwa do 16.12.2022 roku lub do wyczerpania puli środków.


  Program Czyste Powietrze

  O programie:

  Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery. Wszystko to ma zostać osiągnięte dzięki dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

  Dla kogo jest program?

  W ramach programu właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców grzewczych.

  Jaką kwotę można otrzymać i na co należy ją przeznaczyć?

  Dofinansowanie może przybrać formę:

  • dotacji,
  • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

  Na podstawowym poziomie dofinansowania wypłata środków może wynosić do 30 000 zł, a dla podwyższonego do 37 000 zł. Kwota ta może zostać wypłacona po zakończeniu realizacji całej inwestycji albo transzami po zakończeniu poszczególnych jej etapów. Od momentu złożenia wniosku o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” beneficjent ma 30 miesięcy na wykonanie prac zgłoszonych we wniosku, ale nie później niż do 30.06.2029 roku.

  Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  Termin naborów:

  Wnioski przyjmowane są cały czas, do momentu wyczerpania budżetu programu, który wynosi 103 miliardy złotych.

  Warunki skorzystania z dotacji, uwagi:

  Wnioski składać można zarówno przez Internet, jak i w urzędzie i jest to bardzo proste. Warto jednak zaznaczyć, że w nowej formie programu wyłączone zostały przedsięwzięcia w nowo wybudowanych budynkach. Możliwe jest natomiast łączenie tego dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną i programami gminnymi, tj, Program Stop Smog.

  Po więcej informacji polecamy zajrzeć na oficjalną stronę programu:

  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


  Program Moje Ciepło

  O programie:

   Moje Ciepło to najnowszy program przygotowany przez NFOŚiGW, który ma za zadanie wspierać zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach.

  Dla kogo jest program?

   Aby skorzystać z programu trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego, ponieważ o przyznaniu dofinansowania decydować będzie stan techniczny budynku.

  Jaką kwotę można otrzymać i na co należy ją przeznaczyć?

  W ramach programu otrzymać można dotację do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

  • w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł;
  • w przypadku natomiast gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł.

  Warto dodać, że kwota dofinansowania nie będzie zależała od dochodu beneficjenta a oprócz tego poziom dotacji jest zwiększony dla posiadaczy karty dużej rodziny. Budżet programu “Moje Ciepło” to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

  Termin naborów:

  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.02.2022 r do 31.12.2026 r lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

  © Fundacja Zielona Przyszłość. All rights reserved.